Technikum ekonomiczne

Technik ekonomista organizuje pracę biura i firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku. Samodzielnie lub we współdziałaniu wykonuje i organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia i magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług, dobierania i obliczania wskaźników określających kondycję ekonomiczną oraz finansową przedsiębiorstwa, prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami i księgowością.

technikum1 technikum2 technikum3

inowacyjna techabsolwenci