Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Liliana Kwas

e-mail: iodzsj@pcobrodnica.pl

 Informacja dla rodziców/uczniów/słuchaczy Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, ul. Nowy Rynek 5, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, tel. 56 4957000, e-mail: zsjablonowo@poczta.onet.pl
  2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Lilianę Kwas. Kontakt: e-mail: iodzsj@pcobrodnica.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych ucznia/słuchacza (Dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie udziela informacji dotyczących działalności Szkoły).
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki, w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) m.in. takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, realizacja zadań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;  b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym, m.in. w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora. 
  5. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia/słuchacza nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ucznia/słuchacza oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Odbiorcami danych mogą być podmioty (z wyjątkiem organów publicznych, uprawnionych do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa), którym Administrator Danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie zawartej umowy, np. firmie Vulcan Sp. z o.o., prowadzącej platformę E-dziennika, w celu dokumentacji przebiegu nauczania.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji zadań oświatowych, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

dokument w pdf