Liceum Ogólnokształcące. Technikum. Szkoła Branżowa
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM

Projekty unijne

Projekt pn.:

 „NIE PRACUJĘ DLA PIENIĘDZY TO PIENIĄDZ PRACUJE DLA MNIE”

 Projekt prowadzony w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne
i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020- EFS od października 2018r. w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim realizowany jest projekt „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Brodnickim, a przez to zwiększenie konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy.
Główne cele projektu to:
– poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie placówek kształcenia w odpowiedni sprzęt (pracownia gastronomiczna i ekonomiczna),
– wsparcie rozwoju doradztwa edukacyjno- zawodowego,
– dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
– atrakcyjna oferta staży i praktyk zawodowych.
Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu uczniowie technikum ekonomicznego i technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczą w zajęciach zawodowych pozalekcyjnych z kwalifikacji A.35, A.36, T.15, T.6.
W szkole utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SpInKA) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów, w ramach którego prowadzone są zajęcia z indywidualnego doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz prowadzone będą zajęcia warsztatowe we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brodnicy.
W okresie ferii zimowych uczniowie uczestniczyli w 20-to godzinnym kursie „Dekoracje w gastronomii”, na którym poznali zasady estetycznego ozdabiania dań i dekorowania półmisków, posługiwania się narzędziami do dekorowania potraw, oraz obsługiwania pieca konwekcyjnego.
Uczniowie wezmą również udział w kursach:
– przedstawiciel handlowy,
– logistyka magazynowa i zarządzanie magazynem,
– kasjer- sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
– barista,
– kelner,
– kurs prawo jazdy kat. B
W okresie wakacyjnym zaplanowano staże zawodowe w zakładach pracy województwa kujawsko- pomorskiego.
Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne i doposażone zostały pracownie gastronomiczna i ekonomiczna.
Oferta zajęć , kursów oraz staży cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży i ich rodziców.

regulamin rekrutacyjny (plik pdf)

Zajęcia z doradztwa indywidualnego w ramach projektu

Dziś w szkole, jutro na rynku pracy….

Projekt Erasmus + w ZS w Jabłonowie Pomorskim