Informacja dla uczniów klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia oraz dla pracodawców, u których uczniowie klasy III realizują praktyczną naukę zawodu.

Zmiany, od 1 czerwca 2020 r., w przepisach regulujących praktyczną naukę zawodu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek, wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r.

1) od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020r. uczniowie klasy programowo najwyższej będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne, jeżeli wyrażą zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic;

2) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów klasy programowo najwyższej branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

3) uczniowie, którzy nie wyrażą zgody na realizację zajęć praktycznych, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – nie uzyskają zgody jego rodzica, obowiązuje czasowe ograniczenie realizacji zajęć praktycznych.

Podczas realizacji zajęć praktycznych stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.