Informacja o otrzymaniu dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej

Od 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim realizuje program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, którego celem jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego podczas obozów szkoleniowych. Szkolenia praktyczne prowadzone są w 4 Brodnickim Pułku Chemicznym im. Ignacego Mościckiego.
W dniu 24 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Brodnickim o udzielenie dotacji celowej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim na dofinansowanie realizacji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
Na mocy podpisanej umowy powiat otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 52 880 zł na zakup wyposażenia szkoleniowego i indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego dla uczniów klasy drugiej mundurowej Liceum Ogólnokształcącego. Zgodnie z umową Powiat Brodnicki jako organ prowadzący szkołę przeznaczy dodatkowo wkład własny w wysokości 13 220 zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.
W dniu 18 grudnia 2019 r. Powiat Brodnicki przekazał Liceum Ogólnokształcącemu w Jabłonowie Pomorskim zakupione w ramach dotacji wyposażenie, a uczniowie certyfikowanej klasy wojskowej odebrali nowe umundurowanie.