Nabór do Szkoły Policealnej – Technik administracji

Nauka w szkole jest bezpłatna, trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa razy w miesiącu, w piątki  od godz. 16 i w soboty). Oferta jest skierowana dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności: gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji  o charakterze ekonomicznym i statystycznym, prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników,
nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych, sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych, prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej.

Zawód technik administracji przygotowuje do pracy w administracji rządowej  i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego –  w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych  i zakładach usługowych.
Zgłoszenia w sekretariacie Zespołu Szkół w Jabłonowie  Pomorskim ul. Nowy Rynek 5, Tel./fax 564 95 70 00