Projekt „NIE PRACUJĘ DLA PIENIĘDZY TO PIENIĄDZ PRACUJE DLA MNIE”

Projekt pn.:

 „NIE PRACUJĘ DLA PIENIĘDZY TO PIENIĄDZ PRACUJE DLA MNIE”

 Projekt prowadzony w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne
i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

regulamin rekrutacyjny (plik pdf)